> ISAQ Department

Sr. Samia Ali 

Sr. Guyna Elabiad

Sr. Loretta Kamara

Dr. Nehal Khadr 

Sr Feryal Makkouk

Sheikh Attia Omara

Sr. Huda Qerqez

Shaykh Tahir Patel